D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
wtorek, 15 maja 2007
Zakrêcone "czekoladki"

Da³am siê skusiæ na kupienie sobie dwóch kawa³ków modeliny. Na razie ukula³am kilka korali. Jeszcze nie wiem, co dalej z nimi zrobiê. W ka¿dym razie zabawa przy tym przednia. :)

 


 

02:12, olimpijskie , Anna
Link Komentarze (4) »
poniedzia³ek, 07 maja 2007
Po "wielkiej majówce"

A¿ mi siê wierzyæ nie chce, Mi³e Panie, ¿e po kilku dniach wolnego nie macie siê czym pochwaliæ.  Dam wiêc dobry przyk³ad i zacznê.

Skoñczy³am jedn± z zaplanowanych na te dni ko³derek i poduszkê do niej (tylko poduszka ci±gle jeszcze nie doczeka³a sie fotki). Wiêksze zdjêcie ko³derki i poszczególnych kwadrató, które s± dzie³em ko³dekowych cioæ znajdziecie TUTAJ.

 

 

Zaszala³am równie¿ z czó³enkami i zrobi³am trzy najszyjniki ¶lubne.  Wiêcej zdjêæ na moim blogu.

Pani S³owikowa 


Pozdrawiam cieplutko!

Anna  

17:41, olimpijskie , Anna
Link Komentarze (4) »
wtorek, 01 maja 2007
Trzeba uczciæ ¦wiêto Pracy ;)

Uczcic prac± rzecz jasna! :)

Czyli dzisiaj zamierzam wypikowaæ dwie ko³derki. I nie mówcie, ¿e mi siê nie uda, bo innego wyj¶cia nie mam. Co prawda na moim blogu obieca³am jeszcze sfociæ pojedyñczo ostatni± frywolitkow± bi¿uteriê , jednak pierwszeñstwo ma szycie. Zw³aszcza ¿e obie ko³derki czekaj± na zmi³owanie od zimy. Trzecia ko³derka jeszcze jest w rozsypce, wiêc na razie jej nie pokazujê.

Tym to sposobem napisa³am swoj± pierwsz± notkê na wspólnym blogu robótkowym.

u¶miech

09:08, olimpijskie , Anna
Link Komentarze (5) »