D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
¶roda, 25 kwietnia 2007
Ju¿ gotowy...

Nasz blog wakacyjny jest ju¿ gotowy.

Pocz±wszy od 1 maja 2007r.

bêdziemy spotykaæ siê na wakacyjnym
http://wakacyjny.blox.pl/html
 

Zasady edycji  s± takie same jak dotychczas.
 Dla przypomnienia - informacje dotycz±ce edycji
zapisane s±
tutaj (w punktach 2-4) oraz tutaj.

Na wiosennym,
bêdziemy spotykaæ siê do koñca maja,
a pó¼niej ju¿ tylko na wakacyjnym.

Pozdrawiam.
splocik

niedziela, 25 lutego 2007
Witajcie Wiosennie

Zapraszam serdecznie do wspólnego, wiosennego robótkowania!!!!

Ja wiosenne robótki mam nadziejê zacz±æ od bluzeczki z Knitting Nature z bawe³ny z kaszmirem Debbie Bliss w kolorach pistacjowym i trawiasto zielonym.

Bardzo dziêkujê Splocikowi, która zrobila szatkê tego bloga.

Dla chêtnych do wspólnego blogowania przygotowane s± pewne informacje tutaj:

 http://ponizejzera.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?291495

Przy³±czajcie siê!!!