D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
wtorek, 08 maja 2007
Majowo i komunijnie


Ja wyszy³am obrazek - pami±tkê komunijn±.

Jak zwykle spieszê siê do innych prac nierobótkowych, wiêc odsy³am - TUTAJ , gdzie jest wiêcej o moich zmaganiach zwi±zanych z wyszywaniem obrazka.
Z robótek wiosennych mam jeszcze w toku (do zszycia i wykoñczenia) czerwon± bluzkê a¿urow±.

Pozdrawiam ciep³o.


19:08, olimpijskie , Splocik
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 29 kwietnia 2007
Wa¿ne pytanie


Dlaczego terminy dzia³alno¶ci  
naszych wspólnych blogów nak³adaj± siê?

Zdarza³o siê tak, ¿e gdy by³y przej¶cia z jednego na drugi blog, jedne blogowiczki nie zd±¿a³y zamieszczaæ fotek wyrobów z danego sezonu, a inne ju¿ chcia³y pokazaæ to, co dotyczy³o sezonu nastêpnego.

My¶lê, ¿e miesiêczne nak³adki s± wystarczaj±ce, a zosta³y zasugerowane Waszymi wypowiedziami w komentarzach i listach.

Mam inny pomys³, ale o tym napiszê na wakacyjnym, gdy bêdê mia³a nieco wiêcej czasu - ci±gle mi go brakuje.
 TUTAJ  - moja pro¶ba o czas i aktualna robótka w toku.

Pozdrawiam ciep³o.
splocik

12:00, olimpijskie , Splocik
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 13 marca 2007
Wiosenna serwetka

Skoñczy³am serwetkê z zielonych wiatraczków.

O niej piszê TUTAJ - zapraszam.

Przepraszam, ¿e nie zamieszczam fotki tutaj i notka jest krótka, ale to z braku czasu.

Pozdrawiam ciep³o i wiosennie.

22:32, olimpijskie , Splocik
Link Dodaj komentarz »