D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
niedziela, 25 lutego 2007
Zielony sweterek bêdzie...

Wiosna tu¿, tu¿ - przynajmniej ta kalendarzowa. Okazja wiêc stosowna, ¿eby wykorzystaæ kupion± kiedy¶ tam zielon± w³óczkê i zrobiæ sobie wiosenny sweterek. Szkopu³ w tym, ¿e - jak narazie - sama nie wiem jaki.

W³óczka, z której zaczê³am robótkê, to we³na 100%, do¶æ cienka (160m/50g) i na dodatek trochê szorstka. Muszê pomy¶leæ nad fasonem, który bêdzie pasowa³ na sweter trzymany dalej od cia³a. Wiêcej tutaj

Póki co, rozpoczê³am ty³.W czasie robótki bêdê zastanawia³a siê nad ca³o¶ci± sweterka i mam nadziejê, ¿e zanim przerobiê ostatni rz±dek pleców jaki¶ pomys³ za¶wita

21:09, olimpijskie , Moteczek
Link Komentarze (2) »