D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
niedziela, 22 kwietnia 2007
A'la Kroowka

W koñcu uda³o mi siê zrobiæ szalik - szalik jest pomys³u Kroowki i mia³am go zrobiæ ju¿ zsz³ej wiosny- tak jako¶ wysz³o, ¿e wiosna za szybko siê skoñczy³a.

Tej wiosny tak¿e za bardzo mi siê nie przyda. Sezon szalikowy ju¿ zakoñczy³am- za to na jesieñ bêdzie jak znalaz³. 

 

 

Kocisko prezentuje siê w szaliku znacznie lepiej ni¿ ja, ale i tak jej szalika nei oddam.

15:51, olimpijskie , Lucille
Link Komentarze (3) »