D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
czwartek, 17 maja 2007
Zielono mi :)

Ma³gosia ju¿ w krótkim rêkawku a ja tu z golfem siê pcham... Ale przynajmniej kolor ma i¶cie wiosenny. No i przez ostatnie dni pogoda mu sprzyja :)

 zielona mgie³ka

Wiêcej fotek tutaj

 Pozdrawiam moherkowo

Iza

23:26, olimpijskie , Iza
Link Komentarze (6) »
czwartek, 19 kwietnia 2007
Balbi, masz racjê!

...ma³e formy s± najlepsze!

Kapelusik na wiosenne i letnie dni. Dla Bratanicy oczywi¶cie :)

 kapelusik ananaskowy na s³oneczne dni

Pozdrawiam

 Uzupe³nienie:

Wczoraj wreszcie upiê³am pomarañczow± serwetkê siatkow± z Floretty coats. O perypetich z jej niezno¶nie d³ugim powstawaniem piszê tu. A oto sama serwetka

fotka z komórki :(

siateczka zeskanowana

pozdrawiam - iza

 

10:45, olimpijskie , Iza
Link Komentarze (1) »
pi±tek, 13 kwietnia 2007
Wiosenne S³oneczko...

Tak jak na pocz±tku jesieni zrobi³am komplecik dla ma³ego Sz. tak teraz witam trampeczkami ma³± £.

Dla dziewczynki niby narzuca³ siê kolor ró¿owy, ale nie chcia³am...jako¶ jednak nie mam przekonania. A ¿ó³ty wyda³ mi siê odpowiednio do sytuacji wiosenny, radosny i dziewczêcy. Jednym s³owem S³oneczne Trampki.

Ja jestem zadowolona, trampeczki w tej wersji bardzo mi siê podobaj±. Je¶li spodobaj± siê te¿ Rodzicom, to mo¿e powstanie jeszcze co¶ do kompletu. W porównaniu z kompetem jesiennym s± bardziej przewiewne, w koñcu - lato idzie :)

I mam ju¿ pewne postanowienie, ¿e wszystkie maleñstwa moich Kole¿anek bêd± trampeczkami witane (bo od rodziców Sz. mam cynk, ¿e siê sprawdzi³y).

S³oneczne Trampki

z bliska..

Pozdrawiam Was wszystkie s³onecznie! Nareszcie!!

14:43, olimpijskie , Iza
Link Komentarze (4) »
¶roda, 04 kwietnia 2007
Serwetki wiosenne

Póki co jeszcze nie skoñczy³am wielkiej serwetki wiosennej AD 2007. Ale w³a¶nie nakrochmali³am serwetki "stare" - wiêc nie tyle prezentujê nowy wiosenny wyrób, co wiosenny klimat :)

 Czerwon± serwetkê mo¿na zobaczyæ tu

granatowa serwetka

 Pozdrawiam

23:11, olimpijskie , Iza
Link Komentarze (2) »