D³u¿sze dni, promienie s³oñca, rze¶kie poranki i rozleniwione popo³udnia, spacery w rozpiêtej kurtce, wypady na rowerem na ³ono natury. Kocyk na trawie nad rzeczk± lub w parku, pierwiosnki, krokusy, kwitn±ce drzewa wi¶ni, zmiana fryzury, nowy lakier do paznokci, porz±dki w szafach i... nowe pomys³y. To w³a¶nie WIOSNA!!! A wiosn± robótki s± l¿ejsze, bardziej dziurawe, frywolniejsze, zabawniejsze. Siêgamy po w³óczki bawe³niane, jedwabne, lniane i fantazyjne nowo¶ci. Szukamy inspiracji na a¿urowe bluzeczki, topy i zwiewne spódniczki we wszystkich kolorach têczy. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WIOSENNEGO ROBÓTKOWANIA!!!
¶roda, 14 marca 2007
Motyl z tego okropnego poliestru

Na zdjêciu, jak s±dzê, wygl±da ok, jednak mia³am nadziejê usztywniæ go "na blachê" za pomoc± takiego specjalnego ¶rodka, który naby³am w sklepie dla artystów w ramach moich do¶wiadczeñ z usztywnianiem wyrobów. Niestety, mimo sporej ilo¶ci dosyæ gêstego preparatu, wci±¿ jest wiotki. Wniosek: nale¿y wykonaæ kolejny eksperyment z u¿yciem bawe³ny celem ewaluacji nowej techniki przed sformulowaniem wniosku, ¿e chiñski poliester jest do niczego.

Niemniej jednak wiosna nadchodzi, bo na znajomych blogach pojawiaj± siê ¶liczne, kolorowe motylki, zachêcam do odwiedzenia naszej blogowej kole¿anki:

http://filumlanae.blox.pl/2007/03/Powiew-Wiosny.html

A mój motylek wygl±da tak i chyba go wy¶lê do Australii:

 

motyl

 

A z poliestru nic ju¿ wiêcej nie zrobiê. Marzy mi siê ¿ó³ta bawe³na, na razie mam czerwon± i zielon±. I brak czasu na produkcjê.  

12:52, olimpijskie , Ivory
Link Komentarze (2) »
poniedzia³ek, 12 marca 2007
Taka zak³adeczka malutka

Jak robilam morskiego konia, to mi zosta³o sporo tego fioletowego poliestru. Zrobi³am wiêc zak³adkê na prezent dla mojej australijskiej przyjació³ki na urodziny. Kupi³am taki specjalny ¿el poliakrylamidowy do usztywniania w nadziei, ¿e uda mi siê uzyskaæ piêkny sztywny efekt. Niestety, po ¶liskim i niewch³aniaj±cym poliestrze szybko sp³yn±³ i efekt jest mierny. Well, trudno.

bookmark


 

12:48, olimpijskie , Ivory
Link Komentarze (1) »